Malaysia, Capital Kuala Lumpur March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Petronas Towers, 452 meter high. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Petronas Towers, 452 meter high. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Petronas Towers, 452 meter high. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Batu Cave. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Batu Cave. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Kanching Falls. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Kanching Falls. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Kanching Falls. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Bukit Bintang Food street. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Bukit Bintang Food street. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Bukit Bintang Food street. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, Bukit Bintang Food street. March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, March 2017

Malaysia, Capital Kuala Lumpur, March 2017

Malaysia, Capital Kuala, March 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay Infinity Pool, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay Infinity Pool, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay Infinity Pool, April 2017

Singapur, April 2017

Singapur, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, April 2017

Singapur, Hotel Marina Sands Bay, April 2017

Singapur, April 2017

Singapur, April 2017